Τοποθέτηση και service πυρηνοκαυστήρων, καυστήρων πυρήνα και πυρηνόξυλου